ČLÁNEK

Evidenční skutečnosti – start hráče, start drůžstva, doplňování soupisek

05.12.2019 | redakce

Když dva dělají totéž, nemusí to být ve výsledku totéž

Pro většinu členů futsalu Karviná začíná Karvinská futsalová liga jejich prvním zápasem. Pro odpovědné vedoucí týmů začíná jejich práce dávno předtím, jelikož mají za úkol „úřední korespondenci a komunikaci“ se správní radou Futsalu Karviná z. s. Jejich úloha je v tomto velice složitá, mnohdy nelehká, ale každopádně nedoceněná v rámci svého klubu. Je to mnohdy změť povinností, kterou každý z nich zvládá dle svých možností a schopností. Proto je potřeba v této džungli a divočině udělat trošku pořádek a systém. Následující řádky trošku umožní odpovědným vedoucím se trošku zorientovat v některých nejasnostech a odpovědět na některé opakující se a množící se dotazy.

Start hráče:

V utkáních soutěží KaFuLi mohou startovat hráči starší 15-let, přičemž samotná soutěž je otevřena i pro ženy, ale bohužel zástupy žen se nám do soutěží nehrnou a o jediné „růži“ v rámci našich soutěží jsme již jednou psali. Hráči starší 18 let startují na základě své přihlášky v rámci svého členského klubu. Pokud se jedná o hráče, který je členem klubu poprvé, je jeho povinností, mimo jiné, odevzdat souhlas se zpracováním osobních údajů – souhlas GDPR. Hráči mladší 18 let musí splnit výše uvedené skutečnosti taktéž a navíc musí odevzdat pro každý soutěžní ročník souhlas zákonného zástupce se startem hráče v rámci soutěží KaFuLi.

Start družstva:

Každý tým, který chce hrát soutěže KaFuLi, musí před začátkem každého soutěžního ročníku:

1) zaplatit ve stanoveném termínu startovné

2) odevzdat ve stanoveném termínu přihlášku do soutěže Karvinské futsalové ligy

3) odevzdat řádně vyplněnou a od všech hráčů vlastnoručně podepsanou soupisku a přihlášku.

Zde je potřeba připomenout, že je potřeba vždy používat platné tiskopisy pro daný soutěžní ročník a dbát pečlivosti při vyplňování údajů u hráčů. Každý hráč musí své údaje a přihlášení do spolku skutečně stvrdit svým vlastnoručním podpisem. Někdy se stává, že hráč ani neví, že figuruje na soupisce daného týmu. V jiných případech zase hráč neví, že zase na soupisce uvedený není. Všechny údaje u hráče na přihlášce/soupisce jsou povinné (jméno, příjmení, datum narození, adresa).

Doplňování a změny soupisky družstva:

Při podání přihlášky do soutěží KaFuLi nebo nejpozději před losovací valnou hromadou, musí každý členský klub odevzdat řádně vyplněnou a podepsanou aktuální soupisku/přihlášku členů, přičemž Futsal Karviná z.s. takto předloženou soupisku potvrdí. Provádět změny na soupisce lze vždy pouze se souhlasem Futsal Karviná z. s. Požadavky na změnu/y budou realizovány na základě podané žádosti, obsahující upravenou soupisku a další potřebné povinné dokumenty na sekretariát spolku.

Změny lze provádět osobně i elektronicky, ale vždy se musí doručit samotný tiskopis k potvrzení patřičných změn. Možnost doplňovat soupisku hráčů o další hráče (případně odebírat), může každé družstvo provádět pouze do 31. prosince každé rozehrané sezón. Na soupisce hráčů může být uveden libovolný počet hráčů, ale každý hráč může být uveden pouze na soupisce jednoho družstva. Soupisky lze doplňovat nejpozději do pátku před samotným utkáním a to do 16:00 prostřednictvím sekretariátu, případně elektronicky, ale pouze do 31. prosince v každé hrané sezóně. Po tomto datu již nelze soupisky doplňovat. Tato skutečnost byla schválena VALNOU HROMADOU a je tedy závazná.

Obecné:

Pokud chci být členem KaFuLi, přestože nejsem hráčem žádného klubu, ale chci se podílet na činnosti spolku třeba jako rozhodčí, člen správní rady, pořadatel apod., tak musím vyplnit přihlášku do spolku pro jednotlivce a souhlas GDPR.

Dokládání dokumentů:

Důležitou skutečností je to, že ať se odevzdává soupiska před valnou hromadou nebo se doplňují hráči, je povinností družstva dodat současně s doplněnou nebo upravenou soupiskou všechny další potřebné tiskopisy. Když tedy volím osobní návštěvu, tak sebou odpovědný vedoucí družstva musí mít už k dispozici případný souhlas GDPR nového hráče, případně souhlas zákonného zástupce u hráčů mladších 18-ti let. Pokud je zvolena elektronická komunikace, musí se společně s naskenovanou soupiskou naskenovat všechny další potřebné a předepsané dokumenty. Originály těchto dokumentů musí být odevzdány nejpozději při nejbližším utkání rozhodčím. Do doby doručení originálů dokumentů bude mít spolek Futsal Karviná z.s. dočasně k dispozici pouze naskenovanou podobu. Bez splnění těchto povinností nebude družstvu umožněno doplňovat hráče. Na pozdější podávání čí zasílání změn nebude ze strany spolku brán zřetel. Dále je vždy doporučeno si ověřit přítomnost a provozní dobu sekretariátu na telefonním čísle +420596311252 - Hájková Adriana.

Krátké zprávy

Slavnostní zakoncění

24.2.2020 - Blíží se termín slavnostního zakončení KaFuLi pro ročník 2019/2020. Upozorňujeme na skutečnost, že Všechny aktuálně rezervované vstupenky je nutno vyzvednout a zaplatit do 29.02.2020, jinak budou dány opět do dalšího prodeje.

Fotogalerie play off OLD BOYS a I. ligy

9.2.2020 - Ve fotogalerii si můžete prohlédnou fotodokumentaci z letošních zápasů play off 1. ligy a OLD BOYS ligy.

Kapitán a brankář

6.2.2020 - Obracíme se na účastníky víkendových play off 1. ligy a OLD BOYS ligy s prosbou, aby kapitání respektovali pravidlo 4 - výstroj hráčů "Kapitán družstva musí být na levém rukávu zřetelně označen páskou z látky nejméně 3 cm široké, kteráje výrazně barevně odlišná od barvy jeho dresu a která je snadno navlékatelná" a byli takro řádně označení. Dále prosíme o skutečnost, aby i brankáři měli na svých dresech číslo, které bude korespondovat se zápisem o utkání. Futsalu zdar

Žádost o sponzorský dar do tomboly

3.2.2020 - Jak jsme již dříve avizovaly, dne 28.03.2020 proběhne slavnostní zakončení futsalových soutěží, které je spojeno i se společenskou událostí – plesem. Již tradičně na tomto slavnostním zakončení probíhá tombola. Proto se obracíme na všechny naše členy s žádostí o sponzorský dar do této tomboly. Budeme rádi za každý příspěvek a to v jakékoliv formě. Je nás mnoho členů, tak doufáme, že se mezi námi najdou tací, kteří by rádi přispěli. V případě zájmů nás kontaktujte buď zde, nebo na našem facebooku, případně telefonicky přes pana Zdeňka Orsága (+420603235650) nebo na našem e-mailu futsalkarvina@seznam.cz